GDPR

ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Já Martin Vlasák, IČ: 06584675, jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.vlasakmartin.cz informuji o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále se v textu dozvíte zejména:
1. Jaké Vaše osobní údaje zpracovávám
2. Za jakými účely a jakým způsobem budu Vaše osobní údaje zpracovávat
3. Komu mohou být Vaše osobní údaje předány
4. Po jakou dobu budu Vaše osobní údaje zpracovávat a
5. Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva a
6. Principy zpracování osobních údajů

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na mě kdykoliv obrátit na e-mailové adrese martin.vlasak@nextreality.cz

Rozsah zpracování osobních údajů
Martin Vlasák zpracovává o svých klientech následující informace:
Identifikační a kontaktní údaje – zejména jméno, příjmení, titul, datum narození, trvalé bydliště popř. kontaktní adresu, e-mail a telefonní číslo
Martin Vlasák nezpracovává o svých klientech zvláštní kategorii osobních údajů tzv. citlivé údaje a nedochází k automatizovanému rozhodování ani profilování.

Účel zpracování
Údaje, které nám poskytujete, používáme:
Jméno, příjmení, email a telefonní číslo slouží pro účely komunikace mezi klientem, makléřem, call centrem a hypotečním poradcem resp. kontaktování v rámci obchodního styku a zpětný kontakt včetně vyhodnocení úspěšnosti služby (zpětná vazba)

Zákonnost zpracování podle Čl. 6 GDPR
Výše uvedené osobní údaje jsou podle článku 6 nařízení zpracovávány na základě
– bod 1 b) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, jehož smluvní stranou je subjekt údajů (klient), nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy (např. Zprostředkovatelská smlouva, Rezervační smlouva, Kupní smlouva atd.)
– bod 1f) zpracování je nezbytné pro oprávněné zájmy správce popř. třetí strany (např. zasílání marketingových sdělení)

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup
Vaše osobní údaje mohu po uzavření smlouvy o zprostředkování předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:
– spolupracujícím realitním makléřům
– externí advokátní kanceláři
– spolupracujícím hypotečním poradcům
– externí účetní
– zpracovatelům, kteří poskytují Zprostředkovateli serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery
– daňovému poradci a kontrolním orgánům
Vaše osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP

Doba zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje budu zpracovávat po dobu, po kterou Vám budu poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty, nejdéle však 10 let od ukončení poskytování služeb či smluvního plnění.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů
Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:
a) právo být informován

b) právo na přístup k osobním údajům
c) právo na opravu
d) právo na výmaz („právo být zapomenut“)
e) právo na omezení zpracování údajů
f) právo vznést námitku proti zpracování
g) právo podat stížnost na zpracování osobních údajů
Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázal/a udělat jasnější představu o jejich obsahu.
Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese martin.vlasak@nextreality.cz
Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo být informován znamená, že máte právo na poskytnutí jasných, transparentních a snadno srozumitelných informací o Vašich právech a o tom, jak používáme Vaše osobní údaje. Toto Vaše právo je naplněno těmito Zásadami ochrany osobních údajů.

Právo na přístup znamená, že máte právo na přístup k Vašim osobním údajům (pokud je zpracováváme) a jiným osobním informacím (podobné těm, které jsou uvedeny výše). To proto, abyste si byli jistí a mohli si případně ověřit, zda používáme Vaše osobní údaje v souladu s právními předpisy na ochranu osobních údajů.

Právo na opravu znamená, že máte právo na opravu zpracovávaných osobních údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.

Právo na výmaz také označováno jako „právo být zapomenut“ znamená, že můžete požádat o smazání nebo odstranění Vašich osobních údajů tam, kde neexistuje žádný důvod pro jejich další zpracování. Nejedná se však o právo absolutní – i nadále můžeme mít právo nebo povinnost Vaše osobní údaje uchovávat, například v případech, kde máme zákonnou povinnost tak činit, nebo pokud máme jiný platný důvod k jejich uchování.

Právo na omezení zpracování znamená, že v určitých situacích máte právo „zablokovat“ nebo omezit další používání Vašich osobních údajů z naší strany. Pokud je zpracování omezeno, můžeme Vaše údaje pořád uchovávat, ale nemůžeme je dále používat. Pro tento účel vedeme seznamy osob, které požádaly o omezení zpracování, abychom se ujistili, že omezení bude respektováno i v budoucnu.

Právo vznést námitku znamená, že máte právo vznést námitku proti určitým typům zpracování osobních údajů, včetně zpracování pro účely zasílání obchodních sdělení.

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018